Paris Music - Jesteśmy największym bankiem muzyki produkcyjnej i efektów dźwiękowych w Polsce!
GDAŃSK: 58 301 56 00
WARSZAWA: 22 646 88 62

REGULAMIN SERWISU, POLITYKA PRYWATNOŚCI I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU www.parismusic.com.pl

 

REGULAMIN SERWISU

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis www.parismusic.com.pl  jest platformą internetową której właścicielem jest  Paris Music Sp. z o.o..
2. Administratorem serwisu jest PARIS MUSIC sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-225), ul. Wassowskiego 17/1 wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000185537 posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5 050 688,74 złotych, REGON: 002831515, NIP: 5840251095, Zarząd: Jan Kubicki – Prezes Zarządu.
3. Rejestracja i korzystanie z Serwisu jest uzależnione od zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu.
4. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu,   polegającego na umożliwieniu Użytkownikom nabycia licencji do muzyki produkcyjnej z katalogów zamieszczonych w Serwisie zgodnie z procedurą określoną w niniejszym regulaminie.
5. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
(a) Administrator oznacza Paris Music sp. z o.o.
(b) Terytorium oznacza terytorium Polski
(c) Regulamin oznacza niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część, regulujący zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu.
(d) Serwis oznacza platformę internetową działającą pod adresem www.parismusic.com.pl
(e) Muzyka  oznacza  muzykę produkcyjną  z katalogów zamieszczonych w Serwisie.
(f) Użytkownik  oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną korzystającą z  Muzyki
6. Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość w dowolnym czasie zmiany, zawieszenia lub przerwania działania danej części Serwisu bez konieczności uprzedniego informowania Użytkownika.
7. Administrator  zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
8. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
9. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu, a także w siedzibie Administratora.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za włamania hakerskie, mające na celu pozyskanie danych Użytkowników.  
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe  ze zdarzeń pozostających poza kontrolą Administratora.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane awarią sprzętu, działaniem siły wyższej.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z korzystaniem z Serwisu jeżeli wynikają one z niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
5. Administrator odpowiedzialny jest za należyte funkcjonowanie systemu informatycznego Serwisu.
6. Administrator oświadcza, iż posiada na obszarze Terytorium autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do artystycznych wykonań oraz prawa producenta fonogramu do zamieszczonej w katalogach Serwisu Muzyki. W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Użytkownikowi z roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw do Muzyki poprzez wykorzystywanie Muzyki zgodnie z udzieloną przez Administratora licencją, Administrator zobowiązany będzie zwolnić Użytkownika z takich roszczeń lub zapłacić zasądzone odszkodowanie.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik gwarantuje, iż wszelkie dostarczone przez niego dane są prawdziwe.
2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nielegalne udostępnianie pobranej z Serwisu Muzyki.


DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE

1. Administratorem danych osobowych jest Paris Music sp. z o.o..
2. Użytkownik dobrowolnie przekazuje dane osobowe.
3. Użytkownikowi  w każdym czasie przysługuje prawo do wglądu przetwarzanych danych, ich aktualizowania, zmiany, za wyjątkiem podanego uprzednio adresu e-mail lub żądania ich usunięcia.
4. Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu dokonania jego rejestracji w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
5. Rejestracja i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się zgodnie z warunkami zawartymi w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu.


REJESTRACJA I LOGOWANIE

1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna.
2. Logowanie Użytkownika do założonego konta odbywa się na stronie Serwisu.
3. W celu założenia konta Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko, dane firmy, adres-email oraz telefon kontaktowy.
4. Na podany adres e-mail Użytkownika wysyłany jest link do aktywacji zgłoszenia.
5. Po zaakceptowaniu konta Użytkownika przez Administratora konto Użytkownika zostaje aktywowane i Użytkownik otrzymuje limitowany bądź nielimitowany dostęp do Muzyki, a także może pobierać pliki z wybraną Muzyką.
6. Założenie konta przez Użytkownika jest jednoznaczne z akceptacją przez niego Regulaminu.
7. W przypadku wybrania przez Użytkownika danej Muzyki Administrator wyśle Użytkownikowi metrykę zawierającą warunki korzystania z Muzyki takie jak tytuł utworu, jego autorzy, okres na jaki udzielona zostaje licencja, terytorium, pola eksploatacji oraz wynagrodzenie.


REKLAMACJE

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczących funkcjonowania Serwisu.
2. Reklamacje powinny być składane na następujący adres e-mail: maciej@parismusic.com.pl
3. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona na adres mailowy wskazany przez Użytkownika.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Regulaminem będą rozstrzygane przez właściwy sąd według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 

 

ZASADY I WARUNKI

 

PRAWA UDZIELONE / PRAWA ZASTRZEŻONE

Serwis zostaje udostępniony Użytkownikowi wyłącznie do celów biznesowych Użytkownika, przy czym Użytkownik może uzyskać licencje na odpowiednią muzykę produkcyjną zgodnie z procedurami określonymi w Regulaminie Serwisu. Serwis nie może być wykorzystywany do żadnych innych celów, w tym między innymi do publikacji, reprodukcji lub transmisji jakiejkolwiek muzyki produkcyjnej bez wyraźnej pisemnej zgody Paris Music.


STRONA INTERNETOWA

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:

(a) technicznie niemożliwe jest zapewnienie, aby działanie Serwisu pozbawione było usterek;
(b) błędy mogą prowadzić do tymczasowej niedostępności Serwisu;
(c) na działanie Serwisu mogą mieć negatywny wpływ warunki i usługi świadczone poza kontrolą Administratora lub Paris Music, w tym między innymi łącza transmisyjne i telekomunikacyjne pomiędzy Paris Music a Użytkownikami, pomiędzy różnymi częściami Paris Music oraz pomiędzy Paris Music a innymi systemami i sieciami.

 

KORZYSTANIE Z SERWISU
Użytkownik zobowiązuje się, że:
(a) nie będzie korzystał z Serwisu w sposób, który doprowadzi do całkowitego lub częściowego zakłócenia działania, uszkodzenia, pogorszenia wydajności, efektywności lub funkcjonalności Serwisu;
(b) nie będzie korzystał z Serwisu w celu przekazywania lub przesyłania jakichkolwiek wirusów komputerowych lub materiałów zniesławiających, obraźliwych, o charakterze obscenicznym albo niebezpiecznym;
(c) nie będzie korzystał z Serwisu w sposób stanowiący naruszenie praw jakiejkolwiek osoby, firmy lub spółki (w tym między innymi praw autorskich lub poufności);
(d) nie będzie wykorzystywał Serwisu do przekazywania jakichkolwiek materiałów w celach promocyjnych lub reklamowych bez uzyskania na to uprzedniej pisemnej zgody Administratora lub Paris Music.

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i wszelkie inne prawa własności intelektualnej do muzyki produkcyjnej Paris Music pozostają własnością Paris Music.

 

ZAWIESZENIE I ROZWIĄZANIE
Serwis zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania współpracy z Użytkownikiem w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszych Zasad i Warunków.

 

ZMIANY ZASAD I WARUNKÓW
Serwis zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych Zasad i Warunków, przy czym dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po dokonaniu takiej zmiany uważać się będzie za jej akceptację przez Użytkownika. Użytkownik odpowiada za regularne sprawdzanie Zasad i Warunków w celu ustalenia, czy nie uległy one zmianie. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na jakąś zmianę Zasad i Warunków, zobowiązany jest natychmiast zaprzestać korzystania z Serwisu.

 

KLAUZULA SALWATORYJNA
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej polityki prywatności okaże się nieważne nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.

 

WYBÓR PRAWA
Niniejsze Zasady i Warunki podlegają prawu polskiemu, a strony niniejszym nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Administratorem danych osobowych gromadzonych na platformie internetowej działającej pod adresem www.parismusic.com.pl  jest PARIS MUSIC sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-225), ul. Wassowskiego 17/1 wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000185537 posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5 050 688,74 złotych, REGON: 002831515, NIP: 5840251095, Zarząd: Jan Kubicki – Prezes Zarządu, zwaną dalej Paris Music.

Paris Music przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Celem Paris Music jest zapewnienie Użytkownikom  ochrony prywatności na poziomie odpowiadającym normom zawartym w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Użytkownik ma prawo przeglądania, zmieniania, modyfikacji lub żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników są starannie chronione przez Administratora Serwisu poprzez zastosowanie najnowocześniejszych zabezpieczeń i środków technicznych. Środki te mają na celu w szczególności chronić dane pozostające pod kontrolą Serwisu przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem przez nieuprawnione osoby trzecie. 

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane za zgodą Użytkowników.

Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników bez ich zgody nie mogą być przekazywane osobom trzecim.

 

 

POLITYKA ZACHOWANIA POUFNOŚCI PARIS MUSIC

 

1. PRAKTYKA I ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI ORAZ ZASADY KORZYSTANIA Z INFORMACJI OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Adres e-mailowy oraz inne dane identyfikacji osobowej Użytkownika będą znane firmie Paris Music jedynie wówczas, gdy Użytkownik dobrowolnie je umieści na stronie Serwisu. Administrator będzie mógł korzystać z takich danych osobowych do kontaktu z Użytkownikami, w przypadku zmiany usług / warunków. 
Informacje dotyczące udzielania licencji na muzykę produkcyjną mogą być wykorzystywane do wysyłania do Użytkownika informacji, które mogą być dla Użytkownika interesujące, takie jak informacje o muzyce lub usługach oferowanych przez Paris Music lub jej filie. Informacje nie zostaną wysłane do Użytkownika, jeśli nie wyrazi on zgody „OPT-IN” na jej przyjęcie w czasie swojej rejestracji.
Jeżeli w dowolnym czasie w przyszłości Użytkownik zdecyduje się, że chce otrzymywać takie informacje (jeżeli poprzednio nie wyraził na to zgody „OPT-OUT”) lub jeżeli będzie chciał zaprzestać otrzymywania takich informacji (jeżeli poprzednio wyraził na to zgodę „OPT-IN”), wówczas może zmienić swoją decyzje w dowolnym czasie przez zmianę swojego statusu w zakładce „Profil” na stronie Serwisu. 

 

2. KOMU PRZEKAZUJEMY WASZE INFORMACJE

Serwis nie będzie ujawniać informacji osobowych Użytkownika, na które nie uzyskał zgody od Użytkownika. Jednakże, w szczególnych przypadkach informacje mogą zostać ujawnione gdy jest to niezbędne do identyfikacji, kontaktu lub wszczęcia postępowania sądowego przeciwko osobie, która może wyrządzać szkodę lub naruszać prawa lub własność intelektualną.
Po wyrażeniu zgody przez Użytkownika może on otrzymywać od Serwisu informacje marketingowe, które mogą być przekazywane filiom. Bez zgody Użytkownika takie informacje nie będą wysyłane osobom trzecim do celów marketingowych.
Serwis według własnego uznania będzie mógł korzystać z niektórych ogólnych informacji statystycznych o udzielaniu licencji i korzystaniu z muzyki produkcyjnej, z zastrzeżeniem, iż z takich danych statystycznych nie będzie można zidentyfikować żadnych informacji osobowych (takich jak nazwiska/nazwy lub adresy e-mailowe).

 

3. ZABEZPIECZENIE

Serwis ściśle zapewnia ochronę danych osobowych Użytkownika oraz wybrany przez Użytkownika cel użytkowania. Serwis stosuje obecnie obowiązujące techniki standardów przemysłowych do zachowania poufności i dokładności otrzymanych od Użytkownika informacji. W celu ochrony danych osobowych stosowane są zabezpieczone serwery z szyfrowanym kluczem bitowym SSL 128 standardu przemysłowego. Jednakże, Serwis nie może gwarantować, że wszystkie przekazane przez Użytkownika informacje będą zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

 

4. ZMIANY/MODYFIKACJE

Jeżeli w dowolnym czasie Użytkownik nie będzie już chciał otrzymywać informacji z Serwisu, wyśle taką prośbę na adres: maciej@parismusic.com.pl

 

5. COOKIES

Serwis posiada funkcje, które gromadzą informacje od Użytkowników w celu rozpoznania preferencji Użytkowników i pomocy w obsłudze ich potrzeb. Serwis używa „cookies”, które są niewielkimi plikami danych zawierającymi informacje o Użytkowniku. Są one gromadzone na twardym dysku Użytkownika. Niektóre cookies są wykorzystywane do łatwiejszego logowania na stronie Serwisu (takie jak zapamiętywanie nazw/nazwisk użytkowników i ich haseł). Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje cookies, korzystanie z niektórych obszarów strony Serwisu może być ograniczone. Cookies mogą również umożliwiać śledzenie ruchów Użytkowników. Serwis może również gromadzić dane typu „clickstream” (zapis aktywności użytkownika, odwiedzania stron w Internecie) oraz przypisywać unikalne identyfikatory do Użytkowników do tego samego celu. Informacje otrzymane za pomocą tych technologii mogą być związane z danymi osobowymi dla rejestrowanych Użytkowników.
Serwis może również używać plików cookies w związku z akcjami promocyjnymi kierowanymi do Użytkowników. Reklamodawcy Serwisu i inne osoby trzecie, których produkty lub usługi są promowane w Serwisie, również mogą korzystać z plików cookies lub innej technologii zgodnie z prowadzoną przez nich polityką prywatności.
Do celów wewnętrznych Serwis może gromadzić informacje takie, jak: data, godzina, typ przeglądarki oraz historia nawigacji. Serwis używa tych informacji do dziennika kontroli bezpieczeństwa wewnętrznego, analizy trendów i administrowania systemem, a także do gromadzenia szerokich informacji demograficznych, dotyczących bazy Użytkowników do ogólnego wykorzystania z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

 

 

REGUŁY COOKIES

 

Paris Music sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (dz.U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.) informuje, iż w ramach serwisu internetowego www.parismusic.com.pl („Serwis”) korzysta z technologii plików tzw. „cookies".

Pliki typu cookie są niewielkimi informacyjnymi plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwer universalproductionmusic.com z informacjami zapisywanymi w pamięci tzw. „urządzeń końcowych” (urządzeń wykorzystywanych przez użytkownika do przeglądania stron internetowych, np. laptopów, tabletów, telefonów). Każdy plik cookie jest unikatowy dla przeglądarki, zawiera on informacje możliwe do odczytania tylko dla danej strony. Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie danych osobowych i adresowych czy też informacji poufnych Użytkownika.

Warunkiem działania cookies zawsze jest ich akceptacja przez przeglądarkę Użytkownika oraz nieusuwanie z dysku. Poprzez zmianę ustawień komputera, którego Użytkownik wykorzystuje do odwiedzania serwisów, można wykasować lub zablokować pliki cookies. Przeglądarka może w ramach ustawień pierwotnych posiadać zaznaczone opcje akceptujące pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych ma domyślnie ustawione zezwolenie na używanie plików cookie.

To od decyzji Użytkownika zależy czy pliki cookie będą zapisywane i przechowywane na jego urządzeniu. Wszystkich zmian Użytkownik może dokonać samodzielnie w ustawieniach używanej przez niego przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie modyfikacji zasad wykorzystywania plików cookie w przeglądarce można znaleźć w dziale pomocy przeglądarki.

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika, ułatwienia korzystania z usług oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co pozwala na ulepszenie jego struktury i zawartości i dostosowanie ich do oczekiwań Użytkowników.

 

PARIS MUSIC - REGUŁY COOKIES

Serwis posiada funkcje, które gromadzą informacje od Użytkowników w celu rozpoznania ich preferencji i pomocy w obsłudze ich potrzeb. Niektóre pliki cookies służą łatwiejszemu logowaniu się do Serwisu (np. przez zapamiętywanie nazw użytkowników i haseł). Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje "ciasteczek", funkcjonalność w niektórych obszarach Serwisu może zostać ograniczona. Pliki cookies mogą też umożliwiać zapisywanie akcji Użytkowników i kierowanie ich zainteresowań, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Serwis może również zbierać dane dotyczące kliknięć i przypisywać unikalne identyfikatory Użytkownikom w tym samym celu.

Serwis może również używać plików cookies w związku z akcjami promocyjnymi kierowanymi do Użytkowników. Reklamodawcy Serwisu i inne osoby trzecie, których produkty lub usługi są promowane w Serwisie, również mogą korzystać z plików cookies lub innej technologii zgodnie z prowadzoną przez nich polityką prywatności.

Do celów wewnętrznych Serwis może gromadzić informacje takie, jak: data, godzina, typ przeglądarki oraz historia nawigacji. Serwis używa tych informacji do dziennika kontroli bezpieczeństwa wewnętrznego, analizy trendów i administrowania systemem, a także do gromadzenia szerokich informacji demograficznych, dotyczących bazy Użytkowników do ogólnego wykorzystania z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.