Paris Music - Jesteśmy największym bankiem muzyki produkcyjnej i efektów dźwiękowych w Polsce!
GDAŃSK: 58 301 56 00
WARSZAWA: 22 646 88 62

POLITYKA PRYWATNOŚCI I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU www.parismusic.com.pl


POLITYKA ZACHOWANIA POUFNOŚCI – PARIS MUSIC

Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia i korzystania z informacji znajdujących się w serwisie internetowym online Paris Music (dalej także "PM" lub "my"), Ulica Wassowskiego 17/1, 80-225 Gdańsk. Należy wyrazić swoją akceptację niniejszych zasad dotyczących zachowania tajemnicy gdy udziela się licencji na prawa do korzystania z naszej muzyki produkcyjnej.
Paris Music może zmieniać, modyfikować lub w inny sposób aktualizować niniejsze zasady w dowolnym czasie. Będziemy podawali wszelkie zmiany poprzez uaktualnianie daty znajdującej się u góry niniejszych zasad. Zachęcamy Was do okresowego sprawdzania niniejszych zasad. Kontynuacja udzielonej licencji na naszą muzykę produkcyjną po wprowadzeniu zmian do niniejszych zasad będzie oznaczać waszą akceptację tych zmian. Strona Internetowa oznacza www.parismusic.com.pl. Określenie "Użytkownik" oznacza Was, końcowych użytkowników Strony Internetowej.

 

1. PRAKTYKA I ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI ORAZ ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ NAS Z WASZYCH INFORMACJI OSOBOWYCH

Wasz adres e-mailowy oraz inne dane identyfikacji osobowej będą znane firmie Paris Music jedynie wówczas, gdy dobrowolnie umieścicie takie informacje na stronie internetowej. Będziemy mogli korzystać z takich danych osobowych do kontaktu z Wami, jeżeli zmienimy nasze usługi/ warunki lub jeżeli będziemy chcieli zawiadomić Was na podstawie takich warunków.

 

Informacje dotyczące udzielania przez was licencji na naszą muzykę produkcyjną mogą być wykorzystywane do wysyłania Wam informacji, które według nas mogą być dla Was interesujące, takie jak informacje o muzyce lub usługach oferowanych przez Paris Music lub jej jednostki stowarzyszone (filie). Jednakże, nikt nie wyśle Wam takich informacji, jeżeli odbiorca nie wyrazi zgody „OPT-IN” na jej przyjęcie w czasie swojej rejestracji.

 

Jeżeli w dowolnym czasie w przyszłości zdecydujecie się, że chcecie rozpocząć otrzymywanie takich informacji (jeżeli poprzednio nie wyraziliście na to zgody „OPT-OUT” lub jeżeli będziecie chcieli zaprzestania otrzymywania takich informacji (jeżeli poprzednio wyraziliście na to zgodę „OPT-IN”), wówczas możecie zmienić swoją decyzje w dowolnym czasie przez zmianę swojego statusu w zakładce „Profil” na Stronie Internetowej.

 

2. KOMU PRZEKAZUJEMY WASZE INFORMACJE

Jako ogólna zasada, nie będziemy ujawniać waszych informacji osobowych, które uzyskaliśmy od Was bez waszej zgody. Jednakże, możemy ujawniać informacje osobowe w szczególnych przypadkach, gdy mamy powód uważać, że ujawnienie takich informacji jest niezbędne do identyfikacji, kontaktu lub wszczęcia postępowania sądowego przeciwko komuś, kto może wyrządzać szkodę lub wchodzić w kolizję (zarówno umyślnie jak i nieumyślnie) z naszymi prawami lub własnością. Możemy ujawnić użytkownikowi informacje, które w dobrej wierze będziemy uważać, że wymagają tego przepisy prawa.
Jeżeli wyraziliście zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, wówczas będzie przekazywać wasze informacje do naszych jednostek stowarzyszonych (filii). Nie będziemy dzielić się takimi informacjami z innymi stronami trzecimi do celów marketingowych bez waszej zgody.

 

Będziemy mogli przekazywać do innych, według naszego uznania, niektóre ogólne informacje statystyczne o udzielaniu licencji i korzystaniu z naszej muzyki produkcyjnej. Z takich danych statystycznych nie będzie można zidentyfikować żadnych informacji osobowych (takich jak nazwiska/nazwy lub adresy e-mailowe).
Możemy przekazywać, sprzedawać lub udostępniać wyżej opisane informacje (w tym identyfikowalne dane osobowe) stronom trzecim, w przypadku sprzedaży, fuzji, konsolidacji, zmiany w zakresie kontroli, zbycia istotnej części aktywów, reorganizacji lub likwidacji Paris Music.

 

3. ZABEZPIECZENIE

Paris Music ściśle zapewnia ochronę waszych danych osobowych oraz wybrany przez was cel użytkowania. Stosujemy obecnie obowiązujące techniki standardów przemysłowych do zachowania poufności i dokładności otrzymanych od was informacji. W celu ochrony danych osobowych stosujemy „secure servers” (zabezpieczone serwery). Jednakże nie możemy gwarantować, że wszystkie przekazane nam przez was informacje będą zabezpieczone od nieuprawnionego dostępu ze strony intruzów (stron trzecich).

 

4. ZMIANY/MODYFIKACJE

Jeżeli w dowolnym czasie nie będziecie już chcieli otrzymywać informacji od Paris Music, prosimy o wysłanie takiej prośby na nasz adres: parismusic@parismusic.com.pl.

 

5. COOKIES

Strona Internetowa posiada cechy, które automatycznie gromadą informacje od użytkowników w celu pomagania nam w rozpoznaniu naszych preferencji użytkowników i obsługi ich potrzeb. Strona Internetowa używa „cookies” , które są niewielkimi plikami danych zawierającymi informacje o użytkowniku, które są gromadzone na twardym dysku użytkownika. Niektóre cookies są wykorzystywane do łatwiejszego logowania „login” na Stronie Internetowej (takie jak zapamiętywanie nazw/nazwisk użytkowników i ich haseł). Jeżeli użytkownicy odrzucą cookies, mogą oni mieć ograniczenie w korzystaniu z niektórych obszarów Strony Internetowej. Cookies mogą również umożliwiać nam śledzenie ruchów użytkowników i kierowanie ich zainteresowań na podniesienie swojego doświadczenia na Stronie Internetowej. Możemy również gromadzić dane typu „clickstream” (zapis aktywności użytkownika, odwiedzania stron w Internecie) oraz przypisywać unikalne identyfikatory do naszych użytkowników do tego samego celu. Informacje otrzymane za pomocą tych technologii mogą być związane z danymi osobowymi dla rejestrowanych użytkowników.

 

My lub serwer reklamowy strony trzeciej może również korzystać z cookies w związku z kierowaniem reklam lub promocji do użytkowników. Nasi reklamodawcy lub inne strony trzecie, których produkty lub usługi są promowane na naszych stronach internetowych mogą również korzystać z cookies lub innych technologii, i informujemy was, abyście sprawdzali ich politykę ochrony prywatności w zakresie informacji dotyczących ich cookies i ich innych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

 

Do naszych celów wewnętrznych gromadzimy informacje takie jak data, godzina, rodzaj przeglądarki, historia nawigacji oraz adresy IP wszystkich odwiedzających nasze witryny. Wykorzystujemy te informacje do naszego wewnętrznego rejestru kontroli bezpieczeństwa, analizy tendencji oraz zarządzania systemem i zbierania szerokich informacji demograficznych o bazie użytkownika do ogólnego korzystania.

 

 

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. GWARANCJA

Strona Internetowa i informacje są przekazywane na stronę na zasadzie „jakie są” i „ na ile są dostępne” i Paris Music nie daje żadnych zapewnień ani gwarancji w sposób wyraźny lub dorozumiany, w stosunku do informacji lub serwisu internetowego, w tym między innymi dorozumianych gwarancji lub warunków o kompletności, dokładności, zadawalającej jakości i dopasowania do określonego celu.

 

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Użytkownik wyraża zgodę, z wyjątkiem śmierci i szkód na osobie wynikających z zaniedbania ze strony Paris Music, że PM nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu kontraktu, czynu niedozwolonego, zaniedbania, obowiązku statutowego lub w inny sposób, za wszelkie straty lub szkody wynikające lub związane z niniejszym kontraktem, w tym między innymi, szkody z tytułu utraty działalności, utraty zysków, przerwania działalności, utraty informacji handlowej lub jakichkolwiek innych strat pieniężnych (nawet w przypadku gdy Paris Music zostało poinformowane o możliwości powstania takich strat lub szkody).

 

3. PRAWA UDZIELONE / PRAWA ZASTRZEŻONE

Paris Music zapewnia serwis internetowy dla Użytkownika wyłącznie do celów prowadzenia działalności, a Użytkownik może nabywać licencje na odpowiednią muzykę produkcyjną zgodnie z procedurami określonymi na Stronie Internetowej. Strona Internetowa nie może być wykorzystywana do jakichkolwiek innych celów, z wyjątkiem publikacji, zwielokrotniania lub przekazu muzyki produkcyjnej bez wyraźnej pisemnej zgody Paris Music.

 

4. SERWIS INTERNETOWY

Użytkownik potwierdza, że:

  • technicznie niemożliwe jest zapewnienie, aby Strona Internetowa była pozbawiona usterek oraz że Paris Music nie będzie podejmować działań w tym celu;
  • usterki mogą prowadzić do tymczasowego braku dostępu do Strony Internetowej;
  • na działanie Strony Internetowej mogą mieć niekorzystny wpływ warunki i działania będące poza kontrolą Paris Music, w tym m.in. połączenia przekaźnikowe i telekomunikacyjne pomiędzy Paris Music a Użytkownikami, pomiędzy różnymi częściami PM oraz pomiędzy Paris Music a innymi systemami oraz sieciami.

 

5. KORZYSTANIE Z SERWISU INTERNETOWEGO

Użytkownik zobowiązuje się, że:

  • nie będzie korzystał ze Strony Internetowej w taki sposób, aby cała lub część Strony Internetowej była przerwana, uszkodzona, robiona mniej sprawną lub efektywność, funkcjonalność Strony Internetowej nie będzie w żaden sposób pogarszana;
  • nie będzie wykorzystywał Strony Internetowej do przekazu lub wysyłania jakichkolwiek wirusów komputerowych lub materiału, który będzie szkalujący, obraźliwy, wulgarny lub o charakterze zawierającym groźby lub w jakikolwiek sposób będzie powodował zdenerwowanie, zakłopotanie lub niepotrzebny niepokój;
  • nie będzie wykorzystywał Strony Internetowej w sposób, który stanowi naruszenie praw jakiejkolwiek osoby, firmy lub spółki (w tym między innymi prawa autorskiego lub prawa poufności);
  • nie będzie wykorzystywał Strony Internetowej do przekazywania jakiegokolwiek materiału do celów reklamy, promocji i/lub reklamy bez uprzedniej pisemnej zgody Paris Music;
  • w wypadku, gdy będzie miał jakiekolwiek prawo, roszczenie lub pozew sądowy wobec jakiegokolwiek innego użytkownika, wynikające z korzystania Strony Internetowej, wówczas będzie on występował z takim prawem, roszczeniem lub pozwem samodzielnie i bez udziału Paris Music.

 

6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Użytkownik potwierdza, że wszystkie prawa autorskie, znaki handlowe oraz wszystkie inne prawa własności intelektualnej do muzyki produkcyjnej Paris Music będą przysługiwać Paris Music.

 

7. ZAWIESZENIE I ROZWIĄZANIE

Paris Music będzie mieć prawo do bezzwłocznego rozwiązania niniejszej umowy i/lub zawieszenia Strony Internetowej, jeżeli Użytkownik dokona naruszenia warunków i postanowień.

 

8. ZMIANY WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ

Paris Music zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych warunków i postanowień i dalsze korzystanie przez Użytkownika ze Strony Internetowej po dokonaniu takich zmian będzie uważać się za zgodę Użytkownika na wszelkie takie zmiany. Użytkownik będzie odpowiedzialny za sprawdzenie niniejszego pliku na bieżąco w celu określenia czy nie została zmieniona niniejsza polityka zachowania prywatności. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na jakąkolwiek zmianę warunków niniejszej polityki zachowania prywatności, wówczas Użytkownik musi natychmiast zaprzestać korzystania ze Strony Internetowej.

 

9. ROZDZIELNOŚĆ

Każde postanowienie niniejszej polityki prywatności z wyłączeniem lub ograniczeniem odpowiedzialności będzie interpretowane oddzielnie, będzie stosowane i obowiązujące, jeżeli z jakiegokolwiek względu jedno lub więcej z tych postanowień nie będzie miało zastosowania lub stanie się niewykonalne w jakichkolwiek okolicznościach i będzie ono pozostawać w mocy niezależnie od zakończenia ważności niniejszej polityki zachowania prywatności, bez znaczenia w jakikolwiek sposób takie zakończenie byłoby spowodowane.

 

10. KLAUZULA NIEWAŻNOŚCI

Brak rezygnacji ze strony Paris Music będzie uważać się za rezygnację z poprzedniego lub późniejszego naruszenia jakiegokolwiek naruszenia.

 

11. WYBÓR PRAWA

Niniejsza polityka zachowania prywatności będzie podlegała prawu polskiemu i strony niniejszym nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji Sądów Polskich.